+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

REGULAMIN
Konkursu pod patronatem Burmistrza Lubska na Najładniejszą Posesję

 1. Cel organizacji konkursu:
  Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Gminy Lubsko. Konkurs, poprzez współzawodnictwo, ma także na celu kształtowanie postawy współodpowiedzialności mieszkańców za estetykę i wizerunek Gminy Lubsko
  Wyżej wymienione cele będą realizowane poprzez:
  utrzymanie czystości i porządku na terenie zgłoszonych obiektów,
  nadanie posesjom, balkonom/tarasom oraz realizowanym na terenie gminy Lubsko inwestycjom architektonicznym, firmom, zakładom pracy estetycznego wyglądu,
  uporządkowanie terenów podwórek, usunięcie szpecących elementów i obiektów,
  zakładanie i wyeksponowanie ogrodów kwiatowych, rabat, trawników przy budynkach,
  dekorowanie balkonów /tarasów i parapetów okiennych kwiatami,
  konserwację elewacji budynków i utrzymanie ogrodzeń w dobrym estetycznym stanie,
  dbałość o ogólną estetykę zgłoszonych obiektów .
 2. Organizator konkursu i fundatorzy nagród
  Organizatorem konkursu pod patronatem Burmistrza Lubska jest Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku,
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Anna Antoszek, adres: inspektor@cbi24.pl
  Fundatorem nagród mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne
 3. Warunki konkursu
  Konkurs przebiega bez podziału na kategorie. Ocenie podlegają: posesja (dom z ogrodem lub inwestycja architektoniczna lub firma), taras/balkon,
  Kryteria konkursu: w trakcie konkursu będą brane pod uwagę następujące elementy:
  zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym różnorodność nasadzeń: gatunków kwiatów, krzewów i drzew,
  harmonijne wkomponowanie się w otoczenie, w tym estetyka i stan techniczny zabudowań,
  zagospodarowanie terenu elementami małej architektury,
  oryginalność i pomysł zagospodarowania terenu,
  ciekawy pomysł i realizacja aranżacji małej przestrzeni, jaką jest balkon lub taras,
  zagospodarowanie terenu firmy, zakładu pracy,
  realizacja inwestycji na terenie gminy Lubsko, która wpływa na poprawę estetyki wizerunku miasta,

Oceny zgłoszonych do konkursu nieruchomości dokonywać będzie Komisja Konkursowa w składzie trzyosobowym.
Komisja Konkursowa dokona indywidualnej oceny, przyjmując skalę ocen od 1 do 10 punktów. Ocena ostateczna jest średnią arytmetyczną ocen punktowych poszczególnych członków Komisji. W przypadku równej ilości punktów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego.
Posesje nagrodzone w ostatnich trzech latach więcej niż jeden raz, nie będą brane pod uwagę Komisji.
POSESJA oraz BALKON/TARAS, które zostaną najwyżej ocenione, otrzymają tytuł najładniejszej posesji i najładniejszego balkonu lub tarasu w gminie Lubsko w 2023r.

 1. Uczestnicy:
  Do konkursu mogą przystąpić mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenu gminy Lubsko.
  Właściciel nieruchomości składając zgłoszenie do konkursu wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, akceptuje jego warunki i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych oraz wyraża zgodę na publikację danych osobowych oraz zdjęć nagrodzonej posesji balkonu/ tarasu lub inwestycji, firmy, zakładu pracy na stronach:
  www.lubsko.pl,
  www.facebook.com/gminalubsko/,
  www.ldk.lubsko.pl,
  www.facebook.com/BibliotekaCentrumKultury
  www.facebook.com/magazynlubski/
  oraz na łamach Magazynu Lubskiego.
 2. Zgłoszenia:
  Deklaracja udziału w konkursie następuje poprzez dostarczenie karty zgłoszeniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,
  Karta zgłoszeniowa uprawniająca do wzięcia udziału w konkursie dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego, Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko, lub w sekretariacie Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka pl. Jana Pawła II nr 1 , 68-300 Lubsko oraz na stronie www.lubsko.pl, www.facebook.com/gminalubsko/, www.ldk.lubsko.pl, www.facebook.com/BibliotekaCentrumKultury, www.facebook.com/magazynlubski/
  wyżej wymienioną Kartę można złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego (parter) Aleja Niepodległości 2, 68-300 Lubsko lub w sekretariacie Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka pl. Jana Pawła II nr 1 , 68-300 Lubsko – dodatkowe informacje w sprawie konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 68 372 05 21
  organizator konkursu zastrzega sobie prawo do nierozpatrywania zgłoszeń, które wpłyną po terminie wskazanym w Regulaminie lub będą posiadały błędy formalne.
  organizator konkursu zastrzega sobie prawo do złożenia Zgłoszenia w swoim imieniu, po uzgodnieniu tego z właścicielem posesji/mieszkania.
 3. Termin konkursu
  ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 11 sierpnia 2023 roku, z wyłączeniem zgłoszeń, których może dokonać Organizator po tym terminie.
  rozstrzygnięcie konkursu przewidziane jest w terminie do 16 września 2023 roku.
 4. Komisja konkursowa
  Komisję Konkursową powołuje Organizator, w terminie do 18 sierpnia 2023 roku.
 5. Nagrody
  Organizator przewiduje nagrody ufundowane przez Fundatorów dla wybranej grupy, najlepiej ocenionych Uczestników konkursu.
preloader image