+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

REGULAMIN

PLAKATOWANIA

BibliotekI – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku

 1. Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku, zwana dalej Zarządcą, na zasadzie wyłączności prowadzi odpłatną działalność statutową polegającą na rozklejaniu plakatów i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych posadowionych na terenie miasta Lubsko.
 2. Plakatowanie jest wykonywane wyłącznie przez upoważnionych pracowników Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka.
 3. Wysokość opłat reguluje Cennik Usług Plakatowania stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 4. Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku nie pobiera opłat za umieszczenie na słupach i tablicach ogłoszeniowych:
 1. obwieszczeń urzędowych,
 2. obwieszczeń i komunikatów podawanych do publicznej wiadomości przez właściwe organy jednostek samorządu terytorialnego oraz przez organy administracji i władzy państwowej,
 3. informacji dotyczących wszelkich imprez charytatywnych.
 1. Zlecenie wykonania usługi plakatowania składa się na druku zlecenie plakatowania wbudynku Biblioteki, przy al. Wojska Polskiego 2 w Lubsku. Druk zlecenia, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wraz z drukiem zlecenia plakatowania należy dostarczyć materiały do ekspozycji wraz z rezerwą nie mniejszą niż 20 proc. liczby plakatów przeznaczonych do ekspozycji najpóźniej do godz. 9.00 w dniu wykonywania usługi tj. w każdy wtorek i piątek.
 3. Zlecenia realizowane w trybie ekspresowym są dodatkowo płatne w wysokości 20 proc. ceny podstawowej.
 4. Okres wyklejania plakatów wynosi 2 dni robocze. W przypadku wystąpienia przyczyn obiektywnie niezależnych np. złe warunki atmosferyczne (silny wiatr, deszcz) termin wyklejania plakatów może ulec zmianie.
 5. Czas ekspozycji wynosi: 7, 14, 21 lub 30 dni.
 6. Zleceniodawca może wybrać słupy na terenie miasta Lubska, na których rozklejone zostaną plakaty, o ile wybór nie będzie kolidować z aktualnie umieszczonymi plakatami. O miejscu umieszczenia plakatu na wskazanym słupie decyduje pracownik dokonujący plakatowania, kierując się zasadą nie zaklejania plakatów i ogłoszeń aktualnych, opłaconych.
 7. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ekspozycji powstałe w wyniku działania osób trzecich lub warunków atmosferycznych. Uzupełnienie zniszczonych lub uszkodzonych plakatów może być wykonane odpłatnie w czasie następnego plakatowania.
 8. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za odbarwienia lub inne zniekształcenia plakatów dostarczonych przez Zleceniodawcę, powstałe wskutek stosowania nieodpowiednich farb, nie wysuszenia farby lub innych wad w druku lub produkcji papieru.
 9. Reklamacje dotyczące ekspozycji należy składać tylko w okresie jej trwania, po terminie ekspozycji reklamacje nie będą przyjmowane do rozpatrzenia
 10. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w związku z treścią wyklejonego plakatu bądź związane z tą treścią naruszenie innych praw zależnych.
 11. Za treść i formę plakatu odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zleceniodawca.
 12. Zarządca uprawniony jest do odmowy przyjęcia zlecenia wykonania usługi plakatowania pomimo potwierdzenia zamówienia, w każdym przypadku, a w szczególności: jeżeli jego treść jest niezgodna z ustaleniami urzędowymi, przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego.
 13. Przy kampaniach reklamowych, promocyjnych, koncertach i innych organizowanych imprezach zaleca się rezerwować terminy.
 14. Plakaty pozostałe po plakatowaniu, a nie odebrane w ciągu trzech dni od daty zakończenia ekspozycji przechodzą na własność Zarządcy.
 15. Formy płatności za wykonane usługi plakatowania:

– instytucje, szkoły, zakłady pracy, stowarzyszenia i inne przelew na konto, którego numer zamieszczony jest w wystawionej fakturze VAT,

– osoby fizyczne gotówkapłatna w księgowości Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka, pl. Jana Pawła II nr 1, Lubsko (paragon fiskalny) przy

składaniu zlecenia.

Warunkiem wykonania usługi plakatowania jest dokonanie wpłaty wynagrodzenia za usługę.

 1. Regulamin plakatowania jest dostępny na tablicy informacyjnej w budynku Biblioteki, Al. Wojska Polskiego 2, w sekretariacie Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka, Pl. Jana Pawła II nr 1 oraz na stronie internetowej instytucji kultury.
 2. Zleceniodawca wraz ze złożeniem druku zlecenia wykonania usługi plakatowania, akceptuje treść Regulaminu.
 3. Dla instytucji kultury, stowarzyszeń oraz instytucji współpracujących z Biblioteką – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku, na podstawie indywidualnego wniosku stosuje się zniżki do 30% ceny.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po rozpatrzeniu wniosku Zleceniodawcy, zawierającego uzasadnienie i zasięgnięciu opinii Kolegium Dyrektora, Zarządca może podjąć decyzję o bezpłatnym rozwieszeniu plakatów i ogłoszeń.
 5. Samowolne umieszczanie ogłoszeń i plakatów na słupach bez zgody Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku jest zabronione. Naruszenie w/w warunków określa art. 63 a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń ( Dz. U. z 2021 r. ,poz. 281 ze zm.)
 6. Ogłoszenia i plakaty wywieszone bez zezwolenia Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku będą niezwłocznie usuwane.
 7. W przypadku naruszenia zakazu plakatowania bez uzyskania stosownej zgody Zarządcy, naruszającego postanowienia punktu 19 niniejszego Regulaminu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości 3 – krotnej stawki naklejania wg obowiązującego cennika.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biblioteka – Centrum Kultury w Lubsku reprezentowana przez Dyrektora (adres: pl. Jana Pawła II nr 1, 68-300 Lubsko tel. +48 68 372 05 21, e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy tj. w celu realizacji zlecenia usługi plakatowania.
 4. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 3lat.
 6. Państwa dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia swoich danych (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane)
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
 6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj, usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
preloader image