+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

Regulamin Wypożyczalni

Oddziału dla dzieci

Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Wypożyczalni Oddziału dla Dzieci B-CK w Lubsku zwanej dalej „Biblioteką” mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.

2.Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są wypełnić i podpisać kartę zapisu. Karta zapisu powinna być wypełniona czytelnie. Podpis na karcie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez czytelnika  znajomości przepisów regulaminu korzystania z Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadcza, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Bibliotekę jego danych osobowych do celów statystycznych, badawczych oraz w sprawach związanych z jego zobowiązaniami wobec Biblioteki, został poinformowany o prawie wglądu do tych danych oraz do ich zmiany. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.

3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

4. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

5. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikom materiałów.

§ 2

WYPOŻYCZANIE

1. Materiały biblioteczne wypożyczane są Czytelnikom do domu, z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego i ostatnich numerów czasopism, które są udostępniane na miejscu.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia ww. materiałów na czas weekendu. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

2. Wypożyczeń może dokonywać czytelnik bezpośrednio bądź przez osobę pisemnie upoważnioną.

3. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednocześnie 3 woluminy na okres: lektury szkolne do 14 dni, pozostałe do 30 dni.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby woluminów na dłuższy okres.

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników.

6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.

7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

8. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo 3 czasopisma na okres 1 tygodnia.

9. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

10. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

11. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione w Wypożyczalni oczekują na odbiór przez 7 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych. Czas realizacji zarezerwowanych materiałów w Bibliotece uzależniony jest od natężenia ruchu czytelniczego, a wyszukiwanie ich w magazynach prowadzone jest na bieżąco w godzinach otwarcia biblioteki.

12. Pracownicy udzielają informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni.

2.  Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może za zgodą Kierownika dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub choroba taka panuje w jego domu.

4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

5. W Bibliotece obowiązuje zakaz: handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym, ani wypożyczać zbiorów.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Kierownika pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku.

3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi uwag i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

REGULAMIN CZYTELNI

Oddziału dla dzieci
Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, picia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

5. W Czytelni zajmuje się dowolne miejsca.

6. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni  jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki, (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, korzystanie z różnych źródeł informacji), a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 2

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego.

3. Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) 2 książki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wypełnienie karty zapisu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz winien udzielić informacji, w której z najbliższych bibliotek można ją znaleźć.

8. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

9. Jeżeli czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają inni czytelnicy.

§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do „Księgi uwag i wniosków”.

2. Korzystając z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Nie stosujący się do Regulaminu czytelnik może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo lub na stałe prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora B-CK w Lubsku.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 roku.

 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Oddział dla dzieci

 Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne w godzinach pracy biblioteki, ostatnie 15 minut przez zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych.
 2. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę, przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Internetu i programów komputerowych wynikłych z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, rejestruje swoją obecność z dokumentem tożsamości u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 6. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Użytkownik korzystający z Internetu w innych celach, może być poproszony przez bibliotekarza o udostępnienie stanowiska innemu Użytkownikowi. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna lub dwie osoby.
 7. Użytkownikowi zabrania się :
  • wykorzystywania Internetu do pracy zarobkowej;
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera;
  • instalowania (uruchomiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika;
  • zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach;
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;
  • łamania zabezpieczeń systemu;
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu;
  • korzystania z oprogramowania dostępnego w komputerze dostępnych dla czytelników;
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece.
 9. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez Użytkownika przy komputerze.
 11. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 13. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu oraz o komunikatach obecności wirusów w momencie ich zauważenia.
 14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są uwzględnione w Regulaminie.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 16. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.
 17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora B-CK w Lubsku.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

Regulamin Wypożyczalni

Oddziału dla dorosłych

Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Wypożyczalni Oddziału dla dorosłych B-CK w Lubsku zwanej dalej „Biblioteką” mogą korzystać uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.

2.Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są wypełnić i podpisać kartę zapisu. Karta zapisu powinna być wypełniona czytelnie. Podpis na karcie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez czytelnika  znajomości przepisów regulaminu korzystania z Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadcza, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Bibliotekę jego danych osobowych do celów statystycznych, badawczych oraz w sprawach związanych z jego zobowiązaniami wobec Biblioteki, został poinformowany o prawie wglądu do tych danych oraz do ich zmiany. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.

3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

4. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

5. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikom materiałów.

§ 2

WYPOŻYCZANIE

1. Materiały biblioteczne wypożyczane są Czytelnikom do domu, z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego i ostatnich numerów czasopism, które są udostępniane na miejscu.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia ww. materiałów na czas weekendu. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

2. Wypożyczeń może dokonywać czytelnik bezpośrednio bądź przez osobę pisemnie upoważnioną.

3. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednocześnie 3 woluminy na okres: lektury szkolne do 14 dni, pozostałe do 30 dni.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby woluminów na dłuższy okres.

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników.

6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.

7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

8. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo 3 czasopisma na okres 1 tygodnia.

9. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

10. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

11. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione w Wypożyczalni oczekują na odbiór przez 7 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych. Czas realizacji zarezerwowanych materiałów w Bibliotece uzależniony jest od natężenia ruchu czytelniczego, a wyszukiwanie ich w magazynach prowadzone jest na bieżąco w godzinach otwarcia biblioteki.

12. Pracownicy udzielają informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.

2.  Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może za zgodą Kierownika dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub choroba taka panuje w jego domu.

4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

5. W Bibliotece obowiązuje zakaz: handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym, ani wypożyczać zbiorów.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Kierownika pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku.

3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi uwag i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

REGULAMIN CZYTELNI

Oddziału dla dorosłych
Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, picia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

5. W Czytelni zajmuje się dowolne miejsca.

6. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni  jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki, (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, korzystanie z różnych źródeł informacji), a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 2

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego.

3. Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) 2 książki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wypełnienie karty zapisu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz winien udzielić informacji, w której z najbliższych bibliotek można ją znaleźć.

8. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

9. Jeżeli czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają inni czytelnicy.

§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do „Księgi uwag i wniosków”.

2. Korzystając z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Nie stosujący się do Regulaminu czytelnik może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo lub na stałe prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora B-CK w Lubsku.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 roku.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

Oddziału dla dorosłych

 Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

 1. Czytelnia Internetowa jest ogólnie dostępna. Korzystanie z niej jest bezpłatne w godzinach pracy biblioteki, ostatnie 15 minut przez zamknięciem przeznaczone jest na zakończenie pracy przy stacjach roboczych.
 2. W Czytelni Internetowej należy zachować ciszę, przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać napojów i artykułów spożywczych.
 3. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie Internetu i programów komputerowych wynikłych z przyczyn leżących poza Biblioteką.
 4. Osoba zamierzająca korzystać z Czytelni Internetowej, zwana dalej Użytkownikiem, rejestruje swoją obecność z dokumentem tożsamości u dyżurującego bibliotekarza oraz wpisuje się do zeszytu odwiedzin.
 5. Pracownicy Biblioteki na życzenie Użytkownika i w miarę możliwości udzielają instrukcji wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu. Poszukiwania prowadzi samodzielnie Użytkownik.
 6. Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej. Użytkownik korzystający z Internetu w innych celach, może być poproszony przez bibliotekarza o udostępnienie stanowiska innemu Użytkownikowi. Stanowisko komputerowe może zajmować tylko jedna lub dwie osoby.
 7. Użytkownikowi zabrania się :
  • wykorzystywania Internetu do pracy zarobkowej;
  • podejmowania wszelkich działań powodujących dewastację lub uszkodzenie komputera;
  • instalowania (uruchomiania) na komputerze biblioteki jakiegokolwiek oprogramowania przynoszonego przez Użytkownika;
  • zakładania przez Użytkownika własnych katalogów na dyskach;
  • wprowadzania jakichkolwiek zmian w oprogramowaniu i konfiguracji systemów operacyjnych stanowisk komputerowych;
  • łamania zabezpieczeń systemu;
  • samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych.
 8. Użytkownik ma prawo do:
  • korzystania z Internetu;
  • korzystania z oprogramowania dostępnego w komputerze dostępnych dla czytelników;
  • korzystania na miejscu z wydawnictw multimedialnych dostępnych w bibliotece.
 9. Po zakończeniu pracy z komputerem Użytkownik zobowiązany jest zostawić go w konfiguracji zastanej.
 10. Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować czynności wykonane przez Użytkownika przy komputerze.
 11. Dostęp do Internetu nie może służyć do przeglądania stron o charakterze pornograficznym, propagujących przemoc lub treści obraźliwe, nie może również być wykorzystywany dla czynności niezgodnych z prawem.
 12. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody spowodowane przez niego w systemach komputerowych oraz wszelkie skutki związane z nieprawidłowym użyciem udostępnionego mu połączenia z siecią.
 13. Użytkownik ma obowiązek poinformować bibliotekarza o wszelkich uszkodzeniach sprzętu i systemu oraz o komunikatach obecności wirusów w momencie ich zauważenia.
 14. Pracownik biblioteki ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji, jeśli uzna, że Użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet, jeśli nie są uwzględnione w Regulaminie.
 15. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione przez Użytkownika na stacji internetowej, a w szczególności za hasła, dane osobowe, dane poufne itp.
 16. Nieprzestrzeganie wyżej wymienionych zasad może skutkować pozbawieniem Użytkownika prawa do korzystania z Czytelni Internetowej. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz, a Użytkownik może się odwołać do Dyrektora biblioteki.
 17. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu leży w kompetencji Dyrektora B-CK w Lubsku.
 18. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

Regulamin Wypożyczalni

Filii bibliotecznej w Górzynie

Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Wypożyczalni Filii bibliotecznej w Górzynie  B-CK w Lubsku zwanej dalej „Biblioteką” mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.

2.Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są wypełnić i podpisać kartę zapisu. Karta zapisu powinna być wypełniona czytelnie. Podpis na karcie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez czytelnika  znajomości przepisów regulaminu korzystania z Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadcza, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Bibliotekę jego danych osobowych do celów statystycznych, badawczych oraz w sprawach związanych z jego zobowiązaniami wobec Biblioteki, został poinformowany o prawie wglądu do tych danych oraz do ich zmiany. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.

3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

4. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

5. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikom materiałów.

§ 2

WYPOŻYCZANIE

1. Materiały biblioteczne wypożyczane są Czytelnikom do domu, z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego i ostatnich numerów czasopism, które są udostępniane na miejscu.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia ww. materiałów na czas weekendu. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

2. Wypożyczeń może dokonywać czytelnik bezpośrednio bądź przez osobę pisemnie upoważnioną.

3. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednocześnie 3 woluminy na okres: lektury szkolne do 14 dni, pozostałe do 30 dni.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby woluminów na dłuższy okres.

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników.

6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.

7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

8. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo 3 czasopisma na okres 1 tygodnia.

9. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

10. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

11. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione w Wypożyczalni oczekują na odbiór przez 7 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych. Czas realizacji zarezerwowanych materiałów w Bibliotece uzależniony jest od natężenia ruchu czytelniczego.

12. Pracownik udziela informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni.

2.  Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może za zgodą Kierownika dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub choroba taka panuje w jego domu.

4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

5. W Bibliotece obowiązuje zakaz: handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym, ani wypożyczać zbiorów.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Kierownika pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku.

3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi uwag i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

REGULAMIN CZYTELNI

Filii bibliotecznej w Górzynie
Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, picia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

5. W Czytelni zajmuje się dowolne miejsca.

6. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni  jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki, (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, korzystanie z różnych źródeł informacji), a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 2

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego.

3. Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) 2 książki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wypełnienie karty zapisu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz winien udzielić informacji, w której z najbliższych bibliotek można ją znaleźć.

8. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

9. Jeżeli czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają inni czytelnicy.

§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do „Księgi uwag i wniosków”.

2. Korzystając z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Nie stosujący się do Regulaminu czytelnik może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo lub na stałe prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora B-CK w Lubsku.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 roku.

Regulamin Wypożyczalni

Filii bibliotecznej w Białkowie

Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

PRAWO KORZYSTANIA

1. Z Wypożyczalni Filii bibliotecznej w Białkowie  B-CK w Lubsku zwanej dalej „Biblioteką” mogą korzystać dzieci w wieku przedszkolnym (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego),  uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe.

2.Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są wypełnić i podpisać kartę zapisu. Karta zapisu powinna być wypełniona czytelnie. Podpis na karcie jest równoznaczny z potwierdzeniem przez czytelnika  znajomości przepisów regulaminu korzystania z Biblioteki i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jednocześnie oświadcza, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych(Dz. U. Nr 133, poz. 883) wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Bibliotekę jego danych osobowych do celów statystycznych, badawczych oraz w sprawach związanych z jego zobowiązaniami wobec Biblioteki, został poinformowany o prawie wglądu do tych danych oraz do ich zmiany. Czytelnikom przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, jak również prawo do kontroli przetwarzania danych na podstawie tejże ustawy.

3. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o zmianie nazwiska, miejsca zamieszkania, szkoły lub miejsca pracy.

4. Administratorem danych osobowych podanych przy zapisie jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

5. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

6. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze wykorzystanie powierzonych użytkownikom materiałów.

§ 2

WYPOŻYCZANIE

1. Materiały biblioteczne wypożyczane są Czytelnikom do domu, z wyjątkiem książek z księgozbioru podręcznego i ostatnich numerów czasopism, które są udostępniane na miejscu.

W szczególnych przypadkach dopuszcza się możliwość wypożyczenia ww. materiałów na czas weekendu. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz.

2. Wypożyczeń może dokonywać czytelnik bezpośrednio bądź przez osobę pisemnie upoważnioną.

3. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednocześnie 3 woluminy na okres: lektury szkolne do 14 dni, pozostałe do 30 dni.  W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może zdecydować o wypożyczeniu większej liczby woluminów na dłuższy okres.

4. Bibliotekarz ma prawo odmówić wypożyczenia kilku egzemplarzy tego samego tytułu.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Można je prolongować nie więcej niż 4 razy. Nie przedłuża się terminu zwrotu hitów czytelniczych (bestsellerów), książek, na których zwrot oczekuje wielu Czytelników.

6. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem.

7. Wybrane książki Czytelnik rejestruje w Bibliotece u dyżurnego bibliotekarza i jemu też zwraca wypożyczone pozycje.

8. W Bibliotece można wypożyczyć jednorazowo 3 czasopisma na okres 1 tygodnia.

9. Do domu nie wypożycza się bieżących numerów czasopism. Przetrzymanie czasopisma stanowi podstawę do odmowy dalszych wypożyczeń.

10. W Bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.

11. Materiały biblioteczne zarezerwowane i zamówione w Wypożyczalni oczekują na odbiór przez 7 dni wliczając w ten termin dzień zarezerwowania materiałów dostępnych i dzień zwrotu materiałów dotychczas niedostępnych. Czas realizacji zarezerwowanych materiałów w Bibliotece uzależniony jest od natężenia ruchu czytelniczego.

12. Pracownik udziela informacji o książkach i innych dokumentach znajdujących się w placówce, a w przypadku ich braku, informują w której bibliotece można znaleźć poszukiwane przez Czytelnika materiały.

§ 3

POSZANOWANIE I ZABEZPIECZENIE KSIĄŻEK

1. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik, a za osoby niepełnoletnie rodzice lub opiekunowie prawni.

2.  Czytelnik w zamian za zagubioną lub zniszczoną książkę może za zgodą Kierownika dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.

3. Czytelnik nie powinien korzystać z Biblioteki, jeżeli choruje na chorobę zakaźną lub choroba taka panuje w jego domu.

4. Zbyt częste gubienie lub niszczenie wypożyczonych materiałów bibliotecznych może spowodować utratę prawa korzystania z Biblioteki.

5. W Bibliotece obowiązuje zakaz: handlu, palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania rowerów, psów, jazdy na rolkach. Osób nietrzeźwych nie zapisuje się do Biblioteki. Nie mogą one również przebywać w lokalu bibliotecznym, ani wypożyczać zbiorów.

§ 4

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być decyzją Kierownika pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki.

2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od tej decyzji do Dyrektora Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku.

3. Skargi i wnioski Czytelnicy mogą wpisywać do „Księgi uwag i wniosków” znajdującej się w Wypożyczalni.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2021 roku.

REGULAMIN CZYTELNI

Filii bibliotecznej w Białkowie
Biblioteki-Centrum Kultury w Lubsku

§ 1

ZASADY KORZYSTANIA

1. Z Czytelni mogą korzystać wszystkie osoby niezależnie od tego czy są stałymi czytelnikami biblioteki.

2. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne.

3. Czytelnik jest zobowiązany wpisać się do zeszytu odwiedzin.

4. W Czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, picia, spożywania posiłków, używania telefonów komórkowych.

5. W Czytelni zajmuje się dowolne miejsca.

6. Administratorem danych osobowych, podanych w Czytelni  jest Biblioteka-Centrum Kultury w Lubsku.

Celem zbierania danych osobowych jest umożliwienie obywatelom korzystania z usług Biblioteki, (w szczególności udostępniania materiałów bibliotecznych na miejscu, korzystanie z różnych źródeł informacji), a także prowadzenie badań czytelniczych i statystycznych oraz działalności zmierzającej do upowszechniania książek i czytelnictwa. Dane osobowe podlegają ochronie i nie będą udostępniane innym podmiotom.

§ 2

ZASADY UDOSTĘPNIANIA

1. Z księgozbioru czytelni korzysta się wyłącznie na miejscu i tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

2. W Czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, księgozbioru ogólnego.

3. Przyniesione z sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

4. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie mu książki, z której chwilowo korzysta ktoś inny.

5. Książek i czasopism nie można wynosić z Czytelni bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

6. W uzasadnionych przypadkach czytelnikowi można wypożyczyć do domu (na czas zamknięcia Czytelni) 2 książki. Warunkiem wypożyczenia książek do domu jest wypełnienie karty zapisu.

7. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w księgozbiorze, bibliotekarz winien udzielić informacji, w której z najbliższych bibliotek można ją znaleźć.

8. Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

9. Jeżeli czytelnik zamierza w kolejnych dniach korzystać z książki, bibliotekarz może zatrzymać ją w Czytelni do dyspozycji czytelnika. Nie mogą być rezerwowane książki, z których często korzystają inni czytelnicy.

§ 3

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Skargi i wnioski czytelnik może wpisać do „Księgi uwag i wniosków”.

2. Korzystając z Czytelni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Nie stosujący się do Regulaminu czytelnik może na mocy decyzji bibliotekarza utracić czasowo lub na stałe prawo do korzystania z Czytelni. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora B-CK w Lubsku.

4. Regulamin obowiązuje od 01.07.2021 roku.

preloader image