+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

REGULAMIN koncertów, imprez i wydarzeń organizowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury im. Jana Raka

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w imprezach organizowanych przez Bibliotekę – Centrum Kultury im. Jana Raka w Lubsku zwaną dalej Organizatorem.
 2. Przez imprezę rozumie się: organizowanie lub współorganizowanie wystaw artystycznych, wernisaży i finisaży, prowadzenie działalności ekspozycyjnej i wystawienniczej, imprez kulturalnych, tj. koncertów, festiwali, spotkań autorskich, spektakli, przeglądów, imprez plenerowych, projekcji filmowych, konferencji, kursów, przeglądów, konkursów.
 3. Udział w imprezie oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W trakcie imprezy oraz w drodze do i z obiektów zarządzanych przez Organizatora oraz w drodze do i z miejsca imprezy, odpowiedzialność za bezpieczeństwo oraz opiekę nad dziećmi do 13. roku życia ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni, a w przypadku grup zorganizowanych – nauczyciele, wychowawcy przedszkolni lub inni, posiadający odpowiednie upoważnienie, opiekunowie grupy.

§ 2

 1. Zgłoszenia uczestnictwa, jeżeli jest to wymagane, należy dokonać w sposób podany w informacji o imprezie. Inne formy zgłoszeń możliwe są po ich ustaleniu z Organizatorem.
 2. Jeśli liczba Uczestników imprezy jest ograniczona, o wpisie na listę Uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenia innych kryteriów kwalifikujących do udziału w imprezie.
 3. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu imprezy w formie zapisu fotograficznego, filmowego oraz dźwiękowego w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjno-marketingowych, co obejmować może zarówno wizerunek jak i zachowania Uczestników.
 5. Jeśli osoba bierze udział w imprezie, Organizator uznaje, że wyraziła zgodę na nieodpłatne utrwalenie i opublikowanie swojego wizerunku w mediach społecznościowych i innych, prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych w wyżej wskazanym zakresie.
 6. Organizator zapewnia, że wizerunek Uczestników imprez nie będzie wykorzystywany przez niego w celach zarobkowych, a uczestnicy przyjmują do wiadomości, że z tytułu jego użycia nie przysługują im jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.
 7. Poprzez przystąpienie do udziału w imprezie wymagającej przekazania przez Uczestnika eksponatu, tj. np. obrazu artystycznego, pracy plastycznej lub innej, niezbędnej do ekspozycji podczas wernisażu, finisażu, wystawy i.t.p., Uczestnik przekazuje wszystko na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie eksponatów leży po stronie Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub kradzież przekazanych eksponatów.

§ 3

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu imprezy lub odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia z uzasadnionych, ważnych powodów, np. odwołanie przyjazdu przez artystę, niesprzyjające warunki pogodowe, różne zdarzenia losowe, awarie itp. Organizator nie będzie zobowiązany z tego tytułu do żadnej szczególnej rekompensaty.

§ 4

1.Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
 2. materiałów wybuchowych,
 3. wyrobów pirotechnicznych,
 4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
 5. napojów alkoholowych,
 6. środków odurzających, substancji psychotropowych lub podobnie działających.

2. Organizator może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków podobnie działających,
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe i inne środki podobnie działające,
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
 4. wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące im wstępu na imprezę lub imprezę masową.
 5. małoletnim, w celu zabezpieczenia małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich dla nich tj. takich, które mogłyby zostać uznane za wulgarne, pornograficzne obsceniczne, niemoralne, rasistowskie itp. z wyłączeniem § 5 pkt 5.

3. Osoby uczestniczące w imprezach biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników.

4. Odpowiedzialność za zachowanie, stan zdrowia oraz za ewentualne nieszczęśliwe wypadki osób niepełnoletnich, biorących udział w imprezie, ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą wyrazić zgodę na udział osoby małoletniej do 18 roku życia w imprezie przeznaczonej dla odbiorców pełnoletnich, w formie pisemnej wg wzoru, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO), Organizator informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka reprezentowana przez Dyrektora (adres: pl. Jana Pawła II nr 1, 68-300 Lubsko, tel. 68 372 05 21 e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl).
 2. W sprawach ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych: e-mail: inspektor@cbi24.pl. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się także kontaktować pisemnie na adres Administratora.
 3. Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka może zbierać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel. kontaktowego, wiek, dane kontaktowe opiekuna/rodzica osoby niepełnoletniej, wizerunek.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia, dokumentacji i promocji imprezy. Dane w postaci wizerunku przetwarzane będą w celach dokumentacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych, będą rozpowszechniane bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez zamieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych w mediach wewnętrznych prowadzonych przez Organizatora oraz w mediach zewnętrznych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezie.
 6. Dane przetwarzane są na podstawie zgody Uczestnika, a jeżeli to konieczne, jego rodzica lub opiekuna prawnego.
 7. Dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa, podmiotom z którymi podpisano umowę powierzenia danych oraz innym podmiotom w celach wydawniczych lub publikacji w serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.
 8. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia imprezy i działań promocyjno-marketingowych z nią związanych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Dane w postaci wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 9. Uczestnikowi przysługuje prawo do dostępu, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. W sprawach spornych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadkach, w których przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

§ 6

Udziału w imprezie jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu

§ 7

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
 1. w siedzibie Organizatora: Bibliotece – Centrum Kultury im. Jana Raka, pl. Jana Pawła II nr1, 68-300 Lubsko
 2. w gablotach ogłoszeniowych Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
preloader image