+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

(Biblioteka – CK – przesłanka: przepis prawa)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest  Biblioteka – Centrum Kultury w Lubsku reprezentowana przez Dyrektora  (adres: pl. Jana Pawła II nr 1, 68-300 Lubsko, nr tel.: +48 68 372 05 21,  e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl)
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania ze zbiorów i materiałów bibliotecznych oraz usług biblioteki, działającej przy Bibliotece – Centrum Kultury w Lubsku, jak również w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, w tym w celu powiadamiania o nowościach czytelniczych jak również organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich i innych wydarzeniach artystycznych – podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

( przesłanka: przepis prawa)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. nr tel.: +48 68 372 05 21,  e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl)

W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Panią/Pana danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

KLAUZULA INFORMACYJNA

(przesłanka: umowa cywilnoprawna)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest Biblioteka –Centrum Kultury w Lubsku reprezentowana przez Dyrektora  (adres: pl. Jana Pawła II nr 1, 68-300 Lubsko, nr tel.: +48 68 372 05 21,  e-mail: sekretariat@ldk.lubsko.pl)
  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach bądź innych przepisach prawa, które regulują okresy przechowywania danych.
  1. Pani/Pana dane będą przetwarzane w zautomatyzowany sposób, lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  1. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
  1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do usunięcia swoich danych (w przypadku gdy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane)
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 7. prawo do przenoszenia danych,
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a brak ich udostępnienia uniemożliwi zawarcie i realizację umowy, o której mowa w pkt. 3.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, a także podmiotom lub organom którym Administrator jest ustawowo obowiązany przekazywać dane lub uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa; operatorom pocztowym;
preloader image