+48 68 3720521
sekretariat@ldk.lubsko.pl
Sekretariat Pn - Pt: 08.00 - 16.00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH
PRZEZ
BIBLIOTEKĘ – CENTRUM KULTURY im. JANA RAKA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Zajęcia/sekcje/koła zainteresowań należą do działalności statutowej Biblioteki – Centrum  Kultury im.  Jana Raka. Zajęcia mogą być organizowane dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Celem zajęć jest popularyzowanie różnych dziedzin twórczości artystycznej, rozwijanie talentów i zainteresowań mieszkańców, promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego.

3. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów niniejszego Regulaminu oraz złożenie pisemnej deklaracji/zgłoszenia (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), a następnie zawarcie stosownej umowy (załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu).

4. Rodzice lub opiekunowie dzieci uczęszczających na zajęcia zobowiązani są do współpracy, utrzymywania kontaktu z instruktorami, pozostawienia kontaktu telefonicznego i adresu elektronicznego

5. Dokumentem stwierdzającym obecność uczestnika na zajęciach jest dziennik zajęć prowadzącego.

6. W zajęciach mogą uczestniczyć tylko osoby zapisane jako uczestnicy. Uczestnik nie może odstępować opłaconych zajęć osobom trzecim.

7. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad zachowania zgodnych z ogólnie przyjętymi normami oraz wymaganiami stawianymi przez prowadzącego.

8. Biblioteka – Centrum Kultury im. Jana Raka odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika tylko w czasie zajęć, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za nie przed i po zakończeniu zajęć, a także w przypadku samowolnego ich opuszczenia.

9. O wyborze uczestnika do udziału w popisach/występach/wystawach decyduje prowadzący.

10. Zabrania się przebywania na terenie Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka osobom nietrzeźwym oraz znajdującym się pod wpływem innych środków odurzających.

11. Uczestnik zajęć jest obowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu na terenie Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka oraz do stosowania się do poleceń wydawanych przez prowadzących oraz pracowników w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa na terenie, na którym odbywają się zajęcia. Nieprzestrzeganie powyższych przepisów skutkować będzie skreśleniem z listy uczestników zajęć.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI

1. Wszystkie pracownie wyposażone są w materiały niezbędne do prowadzenia zajęć artystycznych.

III. ODPŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA

1. Opłata za zajęcia indywidualne i grupowe są ryczałtowe, niezależnie od ilości odbytych

w danym miesiącu zajęć i nie mogą być traktowane jak suma wpłat za pojedyncze zajęcia.

IV. NIEOBECNOŚCI, ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ

1. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie stanowi podstawy do zawieszenia płatności, bądź jej zmniejszenia. Nieobecność traktowana jest jako dobrowolna utrata zajęć. W przypadkach indywidualnych, nieobecności powyżej 2 tygodni na podstawie złożonego na piśmie oświadczenia, dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury im. Jana Raka może podjąć decyzję o zwolnieniu z opłaty.

V. INNE POSTANOWIENIA

1. Udział w zajęciach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych uczestnika, wykorzystanie wizerunku uczestnika oraz wykonanych przez niego prac, utrwalonych na nośnikach foto, audio, video w celach promocyjnych i reklamowych, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Z 2016 r., poz. 922 z późniejszymi zmianami).

preloader image